شانس و زندگی

حال ندارم!!

سلام

اصلا حس هیچ کاری رو ندارم.نمیدونم چیکار کنم.

هیچ احساسی به هیچ چی ندارم دیگه.هیچ چی برام مهم نیست. اصلا خوب نیست اینجوری.

عین معتادا شدم فقط میخورم و میخوابم.بیشتر تو خونه اینجوریم.باز میرم کلاس با بچه ها چرت و پرت میگیم میخندیم یادم میره.

نمیدونم دیگه.خوش به حال امین بازم رفت ادینبرو.

ما کجاییم اون کجا.

ولش کن بابا.بای.خدا کنه فرجی بشه تو کارمون.دوستام منو میبینن میفهمن قاطی کردم.

سیستمم ریخته بهم.فعلا.بای