شانس و زندگی

وقتی ...!

وقتی یکی بهت میگه دوست دارم و وقتی یکی رو دوس داشتی و بهش نگفتی!

همیشه منطق، که با دانش ناقص همراه بوده بجای مثلا عشق. ببینیم منطق; این بار با تجربه و همچنان دانش ناقص چیکار میکنن!

امکان رفتن مسیرهای زیادی توی زندگی هر آدمی هست، متناسب با سنین مختلف، امیدوارم برای ایستگاههای زیادی که در ادامه ی مسیر هست، سرعتو کم کنیم و استراحت و تفریحی داشته باشیم و همچنان ...!


پ.ن.1: همه چیز بستگی به خودت داره، این که هدفت رسیدن به ایستگاه دیگه باشه واسه تفریح، یا توی خود مسیر تفریح داشته باشی علاوه بر اون، یا اینکه مقصدت که نمیدونم چیه، انقدر واست مهمه که حاضری تک تک لحظات مسیر و ایستگاهها رو از دست بدی بخاطرش!


پ.ن.2: امیدوارم ارزششو داشته باشه!