X
تبلیغات
زولا

شانس و زندگی

توصیه های خوووب!!

+ ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور ، زیرا همه ی ما با یکدیگر متفاوتیم .
+ اهداف و آرزوهایت را با توجه به آنچه که دیگران ، با اهمیت تصور می کنند ؛ تعیین نکن ، زیرا فقط تو می دانی که چه چیز برایت بهترین است .
+ با زندگی کردن در گذشته یا آینده ، زیستن در زمان حال را از دست نده . حتی اگر یک روز در زمان حال زندگی کنی ، همه ی  روزهای عمرت را زیسته ای .
+ هنگامی که هنوز چیزی برای بخشیدن داری ، هرگز نا امید نشو .
+ هیچ چیز واقعا به پایان نمی رسد تا لحظه ای که خودت دست از تلاش بر داری .
+ از مواجه شدن با خطرات نترس ؛ زیرا بدین ترتیب فرصت می یابی که بیاموزی چقدر باید شجاع باشی .
+ با گفتن این که : " یافتن عشق غیر ممکن است " مانع ورود عشق به زندگی خود نشو .
+ سریع ترین راه دریافت عشق ، بخشیدن آن به دیگران است .
+ سریع ترین راه از دست دادن آن ، محکم نگاه داشتن آن است .
+ رویاهای خود را رها نکن . بدون رویا بودن یعنی بدون امید بودن و نا امیدی یعنی این که هیچ هدفی نداری .
+ باور کنید که لیاقت به دست آوردن آنچه را که در جست و جویش هستید ' دارید