شانس و زندگی

غیر مترقبه!

سلوم

انتخاب رشته که نمودیم و حذف که گشتیم و البسه که قصد تهیه داریم و کلاسی که قرار است رفته شود جهت یادگیری سور و سازی و برنامه هایی که در سر است واسه اجرا ولی اگه اما شرایط بین المللی و اجتماعی  و انقراضی و ... از این جوریاش مساعد باشه!

در ضمن زمین صاف باشه!
یه آهنگ زدبازی هست که اسمش زمین صافه هست.یاد اون افتادم که یکی از رفقا که زیاد اهل آهنگ نیس میگفت "اون آهنگ زمین گرده رو بذار"!!!

نه ولی یه کارایی انجام میشه بی شک.

اومدم خونه دوباره.