شانس و زندگی

خونه!

سلام

هیج جا مثل خونه آدم نمیشه!

 بعد حدود ۱ هفته باز اومدم خونه.اه این بازی رو باختیم!!


چقد این آهنگا پیشرفت کردن! دمشون گرم.


انتخاب رشته نیز کردیم.فقط یه جا رو زدم.

بیخیال

هر چه پیش آید / خوب آمده دیگه!خوب دیگه. شاید این عکس شباهتی نداشته باشه به اتاقم! اما از بی عکسی که بهتره!


خوب دیگه برم که نه سحری خوردم! نه خوابیدم!

دمتون گرم با نظرای حال بدتون.

فعلا