شانس و زندگی

هیچکس!

شاید هیچکس نباشم تو زندگی اما تو زندگی هیچکس مثل من پیدا نمیشه!