شانس و زندگی

دانشجو!

ای دست آویز بیگانه! 

ای آشوبگر 

نا آگاه فریب خورده! 

ای مخل امنیت اجتماع! 

شرور! 

جاسوس! 

اوباش! 

دانشجوووو روزت مبارک!!!!