شانس و زندگی

مهر!

سلام 

بعد کلی نبودن دوباره برگشتم. 

میدونم خیلی ناراحت بودین و کلی سر زدین و کلی غم و ... .  

خوب بی خیال.پروژم آمادس و فقط باید تحویل بدم. یه پیشنهاد داشتم  سر همون قضیه که گفتم گیج شدم از طرف یه دختر که اصلا هنوزم باورم نمیشه اون بوده باشه. مطمئنم یکی از بچه ها خواسته منو بزاره سر کار. 

نمیدونم. شایدم نه. به هر حال. دانشکده هم که کلاسا ۱۳ مهر شروع میشه. 

الانم بگیریم چرخی تو دنیای مجازی بزنیم و بریم. 

بای