شانس و زندگی

اعتماد!

سلام

چقد اعتماد بین مردم کم شده.