شانس و زندگی

خسته!!

سلام

خستم!! چقد آهنگه بدنم زیاد شده.مثل معتادا

بی خیال. یه چیزایی نمیشه گفت.

تابستون داره تموم میشه.کارآ«وزی هم هم. چه بد  باز درس و خوندن.

ما هم درس خووووووووووون ولش بابا.یاد آهنگه تبستون کوتاهه zed bazi افتادم.

بااای