شانس و زندگی

سفر!

سلام

دیشب ساعت 2 رفتیم بندر و لب دریا یه چیزی خوردیم و بعدشم فرداش که امروز باشه ظهر اومدیم خونه.

یعنی حال داد اساسی 

جای شما خالی.از فردا پس فردا هم ایشالا ماشینو میگیرم و با بر و بچز میریم نهارخوران و جنگل و حال و حوول

خوب دیگه باید رفت.فعلا  خدانگهدار  .