شانس و زندگی

المپیک!

سلام

المپیک پکن شروع شد!

چه افتتاحیه خفنی!!! مطمئنم شبکه 3 باز همش داشته فیلتر و سانسور میکرده تا مردم ایران این چیزای بد رو نبینن. خوب تا کی؟!؟!؟!؟!