شانس و زندگی

بیا تا قدر همدیگر بدانیم

بیا تا قدر همدیگر بدانیم
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
بیا تا مهربانی پیشه سازیم
به مشتی زرقو برق ، خود را نبازیم .
چه آمد بر سر اقوام خویشان
که شد آن جمعشان اینسان پریشان؟!

فکر کنم همین برای یه آدم عاقل بس باشه.

روز پدر مبارک.حتی شما پسر گرامی.