شانس و زندگی

سالگرد!!

سلام

۳ سال گذشت و علی رفت. خدا رحمتش کنه.بچه خوبی بود.البته ۱۴ بود.من امشب نوشتم.

خوب دیگه دنیا همینه دیگه.اگه یه فاتحه بخونین ممنون. داداشمه. فوق عمران امیرکبیر میخوند.

ژئوتکنیک.خوش به حالش.الانم حتما بهشته.

ما که معلوم نیست ...  .

بای.